Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Usługi Analityczne / Wykaz laboratoriów / Spektroskopia Optyczna

SPEKTROSKOPIA OPTYCZNA (ECD, ORD, VCD, UV-VIS-NIR, IR)

Powrót do góry strony SPEKTROSKOPIA ELEKTRONOWEGO DICHROIZMU KOŁOWEGO (ECD)

Spektroskopia elektronowego dichroizmu kołowego (ECD), należy do podstawowych metod oznaczania absolutnej struktury przestrzennej cząsteczek w roztworze i ciele stałym. Jest szybką, czułą i wiarygodną techniką określania budowy przestrzennej (nie tylko konfiguracji, ale również konformacji) pod warunkiem, że badana chiralna substancja nie jest racematem oraz, że absorbuje światło spolaryzowane kołowo w dostępnym zakresie spektralnym (180 - 1100 nm).

Pracownia Spektroskopii Optycznej wyposażona jest w dwa nowoczesne spektropolarymetry ECD wraz z szeroką gamą akcesoriów dodatkowych i przystawek, co umożliwia wykonywanie widm na najwyższym poziomie szerokiej gamy związków chiralnych.

W ramach badań wykonujemy:

 • pomiary widm ECD w roztworze i ciele stałym;
 • widma ECD w zmiennych temperaturach (zakres od -196 °C do +250 °C);
 • widma kinetyczne;
 • pomiary dichroizmu liniowego (LD);
 • pomiary fluorescencyjnego dichroizmu kołowego (FDCD);
 • miareczkowanie z detekcją ECD, UV-VIS, ORD, LD i FDCD;
 • rozdziały substancji na HPLC z detekcją: ECD, polarymetryczną (OR), UV-VIS i refraktometryczną (RI).

Aparatura pomiarowa:

Spektropolarymetr ECD do ciała stałego Jasco J-815 (zdjęcie powyżej);
Spektropolarymetr ECD Jasco J-715.

Powrót do góry strony DYSPERSJA SKRĘCALNOŚCI OPTYCZNEJ (ORD)

Spektroskopia ORD jest komplementarna do spektroskopii elektronowego dichroizmu kołowego (ECD) i polega na zmianie skręcalności właściwej substancji chiralnej w funkcji długości fali światła spolaryzowanego liniowo. Spektroskopia ORD znajduje zastosowanie w analizie związków optycznie aktywnych, w tym nie posiadających układów chromoforowych, bądź absorbujących poza zakresem spektralnym komercyjnych spektropolarymetrów. Wśród związków nieabsorbujących lub absorbujących w trudno dostępnym zakresie można wymienić niezwykle ważne z punktu widzenia ich aktywności biologicznej cukry, aminokwasy, diole, aminoalkohole itd. Zastosowanie techniki ORD ułatwi analizę stereochemiczną tych grup związków w zakresie pomiarowym 185 - 700 nm.

W ramach badań wykonujemy:

 • pomiary widm ORD w roztworze przy zadanej temperaturze;
 • widma ORD w zmiennych temperaturach;
 • widma kinetyczne;

Aparatura pomiarowa:

Spektropolarymetr ORD Jasco J-815 (zdjęcie powyżej).

Powrót do góry strony SPEKTROSKOPIA OSCYLACYJNEGO DICHROIZMU KOŁOWEGO (Vibrational Circular Dichroism - VCD)

Spektrometr VCD służy do pomiaru widm oscylacyjnego dichroizmu kołowego w zakresie podczerwieni. Instrument jest niejako rozszerzeniem spektroskopii elektronowego dichroizmu kołowego (ECD) do zakresu IR, gdzie przejścia oscylacyjne zachodzą jedynie w obrębie stanu podstawowego cząsteczki. Tym samym skorelowanie otrzymanego wyniku z obliczeniami ab initio (DFT) jest ułatwione. Spektrum zastosowań VCD do badań strukturalnych substancji chiralnych jest w porównaniu z ECD o wiele większe i wynika z:

 • braku konieczności posiadania przez cząsteczkę układu chromoforowego;
 • większej liczby możliwych przejść oscylacyjnych niż elektronowych w cząsteczce;
 • możliwości określania konfiguracji absolutnej/konformacji bez uwzględniania wcześniej sformułowanych reguł empirycznych.

Pracownia Spektroskopii Optycznej dysponuje pełną konfiguracją najnowszej generacji spektrometru VCD w zakresie spektralnym 4000 - 850 cm-1. Wprowadzenie do spektroskopii VCD technologii Dual Source i Dual PEM otworzyło nowe możliwości analizy próbek w fazie stałej.

W ramach badań wykonujemy:

 • pomiary widm VCD w roztworze i ciele stałym;
 • widma temperaturowe w roztworze wodnym.

Aparatura pomiarowa:


Spektrometr ChiralIR-2X TM BioTools (zdjęcie powyżej).


Oferujemy również pomoc w zakresie doboru właściwych metod chiraloptycznych (ECD, ORD, OR, VCD) dla rozwiązania konkretnych problemów stereochemicznych.

Powrót do góry strony Spektroskopia w nadfiolecie, świetle widzialnym i bliskiej podczerwieni (UV-VIS-NIR)

Spektroskopia UV-VIS-NIR wykorzystuje promieniowanie elektromagnetyczne leżące w zakresie bliskiego ultrafioletu, światła widzialnego i bliskiej podczerwieni. Ta rutynowo stosowana technika umożliwia jakościowe i ilościowe pomiary dowolnych związków chemicznych zawierających w swojej strukturze układ chromoforowy.

Bogate wyposażenie dodatkowe Pracowni Spektroskopii Optycznej pozwala na pomiary w zakresie od 190 nm do 2700 nm metodami transmisyjnymi i odbiciowymi, zarówno roztworów jak i ciał stałych.

W ramach badań wykonujemy:

 • pomiary widm UV-VIS-NIR w roztworze i ciele stałym;
 • widma kinetyczne.

Aparatura pomiarowa:

Spektrofotometr UV-VIS-NIR Jasco V-670 (zdjęcie powyżej);
Spektrofotometr UV-VIS Carry 100E.

Powrót do góry strony Spektroskopia w podczerwieni (IR)

Spektroskopia w podczerwieni (IR) pozwala na analizę struktury cząsteczek (obecnych grup funkcyjnych), jak ich oddziaływania z otoczeniem. Jest to jedna z podstawowych metod stosowanych w badaniu wiązań wodorowych. Pracownia Spektroskopii Optycznej prowadzi szeroką działalność serwisową na najnowszej generacji spektrometrze FTIR w zakresie pomiarów ciał stałych i cieczy przy użyciu technik transmisyjnych i odbiciowych (ATR).

W ramach badań wykonujemy:

 • pomiary widm IR technikami transmisyjnymi;
 • pomiary widm IR techniką odbiciową (ATR na krysztale diamentu lub selenku cynku).

Aparatura pomiarowa:

Spektrometr FTIR Jasco 6200.

Naważki do wszystkich pomiarów ilościowych wykonywane są na mikrowadze Exelellence Plus XP26 Micro firmy Mettler Toledo z dokładnością ważenia w zakresie do 22 g wynoszącą ± 0,001 mg. Waga wyposażona jest m.in. w zestaw antystatyczny, osłonę przeciwwiatrową oraz drukarkę protokołującą wyniki.

W Pracowni wykonywane są również pomiary niestandardowe według życzenia Klienta, po wcześniejszym uzgodnieniu z operatorem. Wyniki pomiarów wydawane są wersji papierowej lub/i elektronicznej w dogodnym dla Klienta formacie pliku (txt, pdf i inne).

Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej