Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Usługi Analityczne / Wykaz laboratoriów / Magnetyczny rezonans jądrowy (MRJ)

MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY (MRJ)

Kierownik:
dr hab. Wojciech Schilf, prof. nadzw.
e-mail: wojciech.schilf at icho.edu.pl
tel. +48 (22) 343 33 18

Historia

Historia Pracowni Magnetycznego Rezonansu Jądrowego w Instytucie Chemii Organicznej PAN na swój początek w roku 1962, kiedy to pojawił się w Instytucie pierwszy spektrometr Varian 60 MHz. Warto dodać, że był to pierwszy w Polsce spektrometr rezonansu magnetycznego i od tego momentu zaczyna się działalność Pracowni na rzecz Instytutu i całego środowiska naukowego. Kolejnym przełomem w działalności Pracowni był zakup w końcu 1987 roku pierwszego „wysokopolowego” spektrometru Bruker AM 500. Zakup ten pozwolił nam osiągnąć światowy poziom świadczonych usług i tym samym zapoczątkował nowy okres w naszej działalności. W chwili obecnej Pracownia dysponuje pięcioma spektrometrami MRJ, począwszy od najprostszego aparatu Varian Gemini 200 do najnowszego Varian VNMRS 600, które to instrumenty pozwalają zaspokoić pełny zakres nawet najbardziej wyrafinowanych wymagań analitycznych naszych klientów.

Powrót do góry strony Nasza oferta

Varian 500 i 600Oferta usług pomiarowych obejmuje pełny zakres jedno- i dwuwymiarowych eksperymentów magnetycznego rezonansu jądrowego w fazie ciekłej oraz pomiary CPMAS w fazie stałej dla praktycznie wszystkich jąder o niezerowym spinie. Rutynowo pomiary wykonujemy w temperaturze pokojowej, ale również dostępne są eksperymenty temperaturowe w zakresie temperatur specyfikowanym dla danej sondy i użytego rozpuszczalnika. Wszystkie sondy spektrometrów Varian 500 i 600 MHz umożliwiają pomiary w temperaturach od –120 do 120 ºC. Pracownia dysponuje pełną gamą deuterowanych rozpuszczalników. Wyniki pomiarów dostarczamy w wersji papierowej lub elektronicznej, zgodnie z życzeniem klienta. Oferujemy też pomoc w zakresie doboru metod właściwych dla rozwiązania konkretnych problemów oraz interpretacji widm.

Powrót do góry strony Nasze spektrometry

W chwili obecnej Pracownia MRJ dysponuje następującymi spektrometrami:

Varian Gemini 200 MHz – instrument dedykowany do rutynowych pomiarów ¹H i ¹³C w temperaturze pokojowej, spektrometr ten pracuje na zasadzie wolnego dostępu każdego przeszkolonego klienta. W praktyce korzysta z niego większość pracowników i doktorantów zarówno z Instytutu jak i jednostek zewnętrznych.

Varian Mercury 400 MHz – aparat ten również pracuje na zasadzie wolnego dostępu, jest wyposażony w sondę czterojądrową, umożliwiającą pomiar widm ¹H, 19F, ¹³C i ³¹P bez konieczności przestrajania sondy. Konfiguracja tego spektrometru pozwala przeprowadzać większość standardowych pomiarów jedno- i dwuwymiarowej spektroskopii MRJ.

Bruker DRX 500 MHz – Uniwersalny spektrometr MRJ do pomiarów w fazie ciekłej i stałej. Wszystkie sondy spektrometru Bruker umożliwiają pracę w szerokim zakresie temperatur od –120 do +150ºC. W skład systemu wchodzą następujące sondy:

- DUAL – 5 mm - do pomiarów ¹H i ¹³C w konfiguracji wprost, sonda ta jest szczególnie przydatna do pomiarów węglowych, wymagających długotrwałego sumowania widma.
- TBI – 5 mm – gradientowa sonda trójkanałowa w konfiguracji odwróconej: protonowy kanał detekcyjny, drugi kanał dedykowany do częstotliwości ¹³C, trzeci kanał szerokopasmowy, pracujący w zakresie od fosforu do srebra. Sonda przeznaczona głownie do wszelkiego rodzaju pomiarów korelacyjnych wymagających użycia technik gradientowych i detekcji w kanale protonowym. Ze względu na dużą czułość w kanale protonowym sonda rekomendowana do wszelkich pomiarów protonowych.
- Broadband – 5 mm - sonda dwukanałowa gradientowa
w konfiguracji odwróconej składająca się z detekcyjnego kanału protonowego i kanału szerokopasmowego w zakresie od fosforu do srebra. Sonda przydatna do pomiarów korelacji heterojądrowych z wykorzystaniem detekcji protonowej.
- N-15 – 10 mm – sonda dedykowana do pomiarów azotu-15
w konfiguracji wprost. Optymalna sonda do pomiarów rezonansu azotu-15, gdy nie można zastosować detekcji odwróconej.
- Broadband – 10 mm - sonda dwukanałowa w konfiguracji wprost składająca się z kanału protonowego i szerokopasmowego w zakresie od fosforu do srebra. Sonda przeznaczona do pomiarów heterojądrowych wprost z odsprzęganiem protonów.
- CP-MAS – 4 mm- sonda dwukanałowa, szerokopasmowa, dedykowana do pomiarów w fazie stałej metodą cross polaryzacji. Kanał szerokopasmowy obejmuje, podobnie jak w sondach cieczowych zakres od fosforu do azotu-15.

Varian VNMRS 500 MHz – spektrometr najnowszej generacji umożliwiający prowadzenie pełnego zakresu pomiarów MRJ w fazie ciekłej. Wyposażony jest w dwie sondy pomiarowe:

- AutoX ID – 5 mm - gradientowa sonda dwukanałowa w konfiguracji odwróconej, protonowy kanał detekcyjny i kanał szerokopasmowy w zakresie od fosforu do azotu-15. Ze względu na dużą czułość detekcji w kanele protonowym, sonda przeznaczona do pomiarów protonowych i korelacji heterojądrowych metodami odwróconej detekcji.
- AutoX DB – 5mm - gradientowa sonda dwukanałowa w konfiguracji wprost z kanałem szerokopasmowym pracującym w zakresie fosfor - azot-15. Sonda głownie przeznaczona do pomiarów heterojadrowych metodami wprost.

Varian VNMRS 600 MHz – uniwersalny spektrometr najnowszej generacji do pomiarów MRJ w fazie ciekłej i stałej. Wyposażenie spektrometru obejmuje następujące sondy:

- AutoX ID – 5mm - gradientowa sonda dwukanałowa w konfiguracji odwróconej, protonowy kanał detekcyjny i kanał szerokopasmowy w zakresie od fosforu do azotu-15. Ze względu na dużą czułość detekcji w kanale protonowym, sonda przeznaczona do pomiarów protonowych i korelacji heterojądrowych metodami odwróconej detekcji.
- AutoX DB – 5mm - gradientowa sonda dwukanałowa w konfiguracji wprost z kanałem szerokopasmowym pracującym w zakresie fosfor - azot-15. Sonda głownie przeznaczona do pomiarów heterojadrowych metodami wprost.
- Tunable Triple Probe – 5mm – gradientowa sonda trójkanałowa w konfiguracji odwróconej, zawiera detekcyjny kanał protonowy, selektywny fosforowy i szerokopasmowy kanał obejmujący jądra od azotu-15 do rodu-103. Sonda przeznaczone jest do pomiarów korelacyjnych jąder o niskich częstotliwościach rezonansowych.
- CPMAS – 3,2 mm – dwukanałowa sonda do pomiarów w ciele stałym. Kanał szerokopasmowy obejmuje zakres od fosforu do azotu-15.

Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej